Knjigovodstvo poslovanja putem Internet trgovine

Knjigovodstveno poslovanja putem internet trgovineInternetska trgovina ili eng. web shop je sve prihvatljiviji oblik trgovine, osobito zbog znatno manjih fiksnih troškova (infrastruktura, zaposleni) u odnosu na „klasičan“ način trgovine. Kupci stječu povjerenje u plaćanje putem interneta koje se, u pravilu, obavlja kreditnim karticama, pa i to dovodi do sve većeg broja takvih prodaja. Knjigovodstveno poslovanja putem internet trgovine pojašnjavamo u nastavku.

Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/0 . – 30/14.) temeljni je propis koji uređuje posao trgovine, dok Zakon o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 173/03. – 30/14.) uređuje pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku.

Roba se u fizičkoj maloprodajnoj prodavaonici, pa tako i internetskoj maloprodajnoj prodavaonici iskazuje po maloprodajnim cijenama. To je zbog toga što se u maloprodaji kao kupac javlja krajnji kupac, prema Zakonu o zaštiti potrošača – potrošač. Zakon o zaštiti potrošača čl. 5. definira maloprodajnu cijenu  kao konačnu cijenu u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost.

Otvoreno je pitanje može li se iz veleprodajnog skladišta koje udovoljava minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje trgovine na malo obavljati trgovina na malo i suprotno, a isto tako i pregledom knjigovodstvenog poslovanja putem internet trgovine. U oba slučaja treba zadovoljiti uvjet isticanja maloprodajnih cijena, kako to propisuje Zakon o zaštiti potrošača.

To je u internetskoj trgovini jednostavnije jer je proizvod koji se prodaje, u pravilu, označen s cijenom koja predstavlja maloprodajnu cijenu, a to može biti ujedno i prodajna cijena ako je kupac porezni obveznik – poduzetnik.

Obavljanje maloprodaje iz veleprodajnog skladišta prije nije dopuštao Pravilnik o vođenju knjige popisa u trgovini na malo, koji se stupanjem na snagu „novog“ Zakona o trgovini ne primjenjuje. Pravilnik je izričito propisivao obveznicima vođenja popisa robe bilježenje zaduženja u knjigu popisa o nabavi i prodaji robe u trgovini na malo prije nego se pristupilo prodaji robe odnosno njezinom stavljanju u prodajni prostor. Prema navedenoj odredbi, nije bilo moguće zaduženje knjige popisa o nabavi i prodaji robe neposredno prije prodaje.

To je sada moguće, a provodi se tako da se za prodanu robu krajnjem kupcu – potrošaču razduži veleprodajno skladište i zaduži maloprodajna prodavaonica s istodobnim razduženjem te maloprodajne prodavaonice (i knjige popisa). Drugim riječima, kod takve je prodaje stanje robe u maloprodajnoj prodavaonici uvijek 0,00 kn (na računu 6630 dugovni promet jednak je potražnom prometu; u knjizi popisa je zaduženje jednako razduženju).

Za obavljanje trgovine na veliko (veleprodaje) iz maloprodajne prodavaonice nema dvojbenih postupaka ako se kod takve prodaje robe ne izdaje račun s elementima prema čl. 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, već tzv. maloprodajni račun za krajnjeg kupca – potrošača s elementima propisanim čl. 54.a Općega poreznog zakona. Roba koja se prodaje na veliko (drugom poduzetniku) iz maloprodajne prodavaonice, evidentira se kao minus zaduženje (storno zaduženje) maloprodajne prodavaonice (i knjige popisa), uz istodobno zaduženje veleprodajnog skladišta s kojeg se izdaje račun u skladu s čl. 78. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Internetska trgovina na veliko može se obavljati i bez zalihe, bez skladišta. Kupac može putem internetske trgovine kupiti određena dobra koja trgovac u tom trenutku nabavlja i od svog dobavljača izravno isporučuju kupcu. Ta se roba ne zadužuje na skladište ili prodavaonicu. To se zove prodaja robe u tranzitu . Kod prodaje robe u tranzitu putem interneta upućujemo na čl. 39. st. 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar. nov., br. 66/09. – 8/10.), kojim je propisano da za prodaju robe putem interneta gdje se proizvodi kupcu dostavljaju poštom trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe  koju prodaje odnosno nudi izvan prodavaonice i robom rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njezine kakvoće. Člankom 21. istog Pravilnika uređeno je da se na skladišta u kojima se obavlja trgovina na malo na odgovarajući način primjenjuju odredbe čl. 7. Pravilnika, tj. minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti prodajni objekti.

Fiskalizacija kod interenet trgovine

Članak 3. Zakona o fiskalizaciji (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon o fiskalizaciji) određuje obveznike fiskalizacije kao fizičke osobe obveznike poreza na dohodak i dobitak po osnovi samostalne djelatnosti koje obavljaju: obrtničku djelatnost i s obrtom izjednačene djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja te djelatnost poljoprivrede i šumarstva; pravne osobe koje su obveznici poreza na dobitak, i to ako su obveznici izdavanja računa za isporuku dobara ili obavljene usluge. Nadalje, u čl. 5. Zakona o fiskalizaciji taksativno se navodi tko se ne smatra obveznikom fiskalizacije, a između ostalih, to je prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu (prodaja robe koja se naplaćuje pouzećem).

Svi obveznici fiskalizacije trebaju prije početka izdavanja računa za promet u gotovini obaviti sve radnje za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa te prilagoditi sadržaj računa i donijeti interni akt.

Prometom u gotovini smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka. Od ostalih posebnosti u vezi s fiskalizacijom u internetskoj trgovini bitan je način plaćanja (naplate) koji se uobičajeno obavlja karticama. O tom načinu plaćanja Ministarstvo financija očitovalo se s nekoliko mišljenja iz kojih izdvajamo:

– Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

– plaćanje karticama od 2. rujna 2013., Kl. 410-01/13-01/3186

… plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard, American Express i drugim kreditnim i debitnim karticama smatra se prometom u gotovini, za koji je potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.

– Plaćanje putem servisa PayMill  od 6. ožujka 2014., Kl. 410-01/14-01/308,

… plaćanje putem servisa PayMill može se izjednačiti s plaćanjem kreditnim karticama za koji postoji obveza fiskalizacije izdavanja računa, budući se radi o naplati roba sredstvom plaćanja koji se prema Zakonu smatraju gotovinom.

– Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za plaćanje putem PayPala  od 15. studenog 2013., Kl. 410-01/13-01/3826,

… PayPal je servis elektroničkog on-line plaćanja i da bi korisnik koristio PayPal račun prethodno mora otvoriti osobni PayPal račun na koji se direktno mogu uplaćivati sredstva s bankovnog računa ili s kreditne kartice, a plaćanje se vrši poput on-line plaćanja s transakcijskog računa. Slijedom navedenog ovakav način plaćanja može se izjednačiti s plaćanjem s transakcijskog računa na račun za koji nema obveze fiskalizacije.

 Zaključak

Da bi se mogla obavljati internetska trgovina, potrebno je obratiti pozornost na posebne propise koji uređuju obvezu registracije djelatnosti usluge informacijskog društva, minimalno tehničke uvjete, te zadovoljiti obveze trgovca o dodatnom obavještavanju kupca osobito ako je riječ o trgovini na malo i sl.

Temeljno razlikovanje trgovine na malo od trgovine na veliko određeno je time tko se javlja u ulozi kupca. Sukladno tome treba obaviti ispravno računovodstveno praćenje internet trgovine.

Zbog skupog razvoja i sigurnosti, naplata kreditnim karticama obavlja se putem pouzdanih za tu uslugu registriranih društava koja jamče da se te transakcije obavljaju s maksimalnim jamstvom i za trgovca i za kupca.

Upravo zbog sigurnog plaćanja karticama, sve veće „informatičke pismenosti“ poduzetnika i relativno niskih troškova u odnosu na „klasičnu trgovinu“, internetska trgovina zauzima sve značajniji udio u ukupnoj trgovini.

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.