Izvanredni otkaz ugovora o radu

1. UVOD 

S obzirom na to da izvanredni otkaz omogućuje poslodavcu prekid radnog odnosa s radnikom bez obveze poštovanja otkaznog roka i bez obveze isplate otpremnine, zakonodavac je takvom radniku dao manje prava nego radniku kojemu je ugovor o radu otkazan redovitim otkazom. Jednako tako, u skladu s odredbom čl. 39. st. 1. t. 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima u vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. – proč. tekst i 153/13.), radnik kojemu je izvanredno otkazan ugovor o radu nema pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Poslodavac također ima manje obveza prema takvom radniku nego prema radnicima kojima otkazuje ugovor o radu redovitim otkazom.

Poslodavac nema obvezu voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti, invalidnosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika, kao niti zaposliti radnika na nekim drugim poslovima i obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima.

2. ROK KOD IZVANREDNOG OTKAZA

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji izvanredni otkaz, prema odredbi čl. 116. st. 2. ZR-a, bez obveza poslodavca da u pisanom obliku upozori radnika na obveze iz radnog odnosa i da mu skrene pozornost na mogućnost otkaza u slučaju kršenja tih obveza.

Rok za donošenje odluke je prekluzivan (otkaz donesen protekom roka od 15 dana je ništetan – nema pravnog učinka).
3. ZABRANA OTKAZIVANJA

Kad je riječ o davanja otkaza radniku, poslodavac nema potpunu slobodu, jer je odredbom čl. 34. st. 1. ZR-a propisana relativna zabrana otkaza ugovora o radu osobama u radnom odnosu.

Prema navedenoj odredbi poslodavac ne smije dati otkaz radnici/radniku za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete.

Relativnost se očituje u tome da će otkaz biti ništetan (ne proizvodi pravne učinke) ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti zbog kojih poslodavac ne može otkazati ugovor o radu ili ako radnik u roku od 15 dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju okolnosti koje sprječavaju donošenje zakonitog otkaza te ako o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela, u skladu s čl. 34. st.2. ZR-a

U skladu s odredbom čl. 38. ZR-a, radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti te je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja ili oporavka, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu u razdoblju privremene nesposobnosti za rad zbog liječenja ili oporavka.

Ističemo kako navedene okolnosti ne sprječavaju prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, istekom vremena za koje je sklopljen taj ugovor.

4. OBVEZE POSLODAVCA

Kako kod izvanrednog otkaza ne postoji obveza poslodavca da u pisanom obliku upozori radnika na obveze iz radnog odnosa i da mu skrene pozornost na mogućnost otkaza u slučaju kršenja tih obveza, poslodavac ima obvezu omogućiti radniku iznošenje obrane, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da poslodavac to učini, prema odredbi čl. 119. st. 2. ZR-a.

Prema sudskoj praksi poslodavac bi bio obvezan omogućiti iznošenje obrane kada bi uskrata mogućnosti iznošenja obrane bila relevantna, odnosno kada bi, da je iznesena, odvratila poslodavca od donošenja odluke o otkazu jer bi radnik svoje ponašanje opravdao (npr. radnik je opravdao izostanak s posla).

Argumentum a contrario, poslodavac nije obvezan omogućiti iznošenje obrane u onim slučajevima kršenja radne obveze za koje nije realno očekivati da imaju opravdanje, (npr. radnik je zatečen u krađi).

4.1. NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

S obzirom na to da u slučaju prestanka radnog odnosa radnika radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za kalendarsku godinu (tekuću) u kojoj mu prestaje radni odnos, u skladu s odredbom čl. 78. st. 2. ZR-a, poslodavac ima obvezu omogućiti radniku korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora ili mu isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora, dužan je radniku (kojem zbog objektivnih razloga nije omogućeno do trenutka prestanka radnog odnosa korištenje dijela godišnjeg odmora) isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora, a ta se naknada određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.

4.2. OTPREMNINA

Radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada ima pravo na otpremninu u svoti koja se određuje s obzirom na duljinu prethodnoga neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika (izvanredni otkaz), prema odredbi čl. 126. ZR-a.

S obzirom na navedeno, razvidno je da kada poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu zbog osobito teške obveze iz radnog odnosa (izvanredni otkaz), nema zakonsku obvezu isplate otpremnine radniku koji je kod njega zaposlen dulje od dvije godine.

Poslodavac nema obvezu, no ako želi radniku isplatiti otpremninu, može to učiniti, ali tada mora imati na umu da se cijela otpremnina oporezuje kao i plaća te da je u skladu s tim potrebno obračunati i platiti doprinose i porez na dohodak s možebitnim prirezom.

5. RAZLOZI ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU

ZR taksativno ne navodi razloge zbog kojih se može izvanredno otkazati ugovor o radu, već rabi općenitu formulaciju koja glasi:

” … zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice…”

5.1. OSOBITO TEŠKA POVREDA OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA

U skladu sa sudskom praksom, osobito tešku povredu iz radnog odnosa predstavlja:

odbijanje izvršenja ugovornih obveza, uzimajući u obzir činjenicu da je poslodavac s radnikom zaključio ugovor o radu radi izvršenja obveza koje je radnik ugovorom preuzeo, što logično predstavlja jedan od relevantnihrazloga za davanje izvanrednog otkaza.

5.2. OSOBITO BITNA ČINJENICA

Kao što je uvodno istaknuto, ugovor o radu može se izvanredno otkazati i zbog neke druge osobito bitne činjenice. ZR taksativno ne navodi razloge zbog kojih se može izvanredno otkazati ugovor o radu.

6. OBLIK, OBRAZLOŽENJE I DOSTAVA OTKAZA

Za pravnu valjanost odluke o otkazu mjerodavni su razlozi navedeni u obrazloženju odluke o otkazu koji bi trebali biti jasni i nedvojbeni.

Samo ono što je poslodavac u obrazloženju naveo kao razlog otkazivanja, može predstavljati razlog za otkaz i poslodavac ne može naknado (u sudskom sporu, ako radnik pokrene spor), proširivati obrazloženje ističući i druge razloge otkazivanja.
7. DOSTAVA ODLUKE O OTKAZU

Ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, na dostavu odluke o otkazu ugovora o radu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o dostavi u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 148/11. – pročišćeni tekst, 25/16., dalje: ZPP).

S obzirom na navedeno, razvidno je da je zakonodavac ostavio slobodu poslodavcu da sam propiše načine dostave, no ako to ne učini, tada se primjenjuju odredbe ZPP-a.

Prema odredbama ZPP-a o dostavi, ako radnik odbija primiti odluku o izvanrednom otkazu na radnom mjestu, tada poslodavac mora preporučenom pošiljkom s povratnicom poslati odluku na adresu prebivališta ili boravišta radnika. U slučaju neuspjele dostave na adresu, dostava će se obaviti putem oglasne ploče poslodavca. Dostava će se smatrati obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču poslodavca.

Danom primitka odluke o izvanrednom otkazu prestaje radni odnos radniku i poslodavac s tim danom odjavljuje radnika s mirovinskog osiguranje i obveznoga zdravstvenog osiguranja.

8. ULOGA RADNIČKOG VIJEĆA

Poslodavac kod kojeg je oformljeno radničko vijeće ima obvezu savjetovanja s radničkim vijećem prije donošenja odluke o izvanrednom otkazu, u skladu s odredbama čl. 149. st. 1. t. 9. i čl. 150. st. 1. i st. 3. t. 2.ZR-a.

Dakle, da bi otkaz proizvodio pravne učinke odnosno da bi bio pravno valjan, poslodavac ima samo dužnost savjetovanja s radničkim vijećem jer nije vezan odlukom / suglasnosti radničkog vijeća.

 

FacebookTwitterGoogle+Share

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.